Feodalizm’de Toplumsal Sınıflar Nedir?

Asiller (Soylular) Sınıfı

Üretimle meşgul olan köylülerin çalıştığı toprakların sahibi olup onlar üzerinde yönetici bir zümre olarak bulunan sınıftır. Soylular, derebeylik düzeninde toplumun tahmini olarak yüzde onunu oluşturuyorlardı. Askerlik işleri ile de ilgilenen soylular, her coğrafyada farklı isimlerle tanımlanmakla beraber onlara “senyörler sınıfı” da deniyordu.

Soylular, barış zamanlarında kendi himayelerinde bulunan toprak ve konakları, yani derebeyliklerini yönetiyorlardı; savaş zamanlarındaysa, şövalye olarak teçhizatlanarak altındaki birliklerle beraber, kendi gibi olan diğer derebeyleri ile beraber kralın ya da savaştaki cephenin lideri olan kumandanın ordularına katılırlardı.

Soyluların düzenleri, kendi içinde de hiyerarşik bir yapı ile ayrımlanıyordu. Maddi olarak daha geri durumda bulunan feodal beyler, kendilerinden daha güçlü bir toprak beyinin hizmetine girerek himayesine sığınıyor, bu korumanın karşılığında da soylunun yapacağı savaşlarda şövalye olarak rol alıyordu.

Soylular Sınıfında Hiyerarşik Yapı Nasıldı?

Kral Nedir?
Devletin otoritesini temsil eden, bir hanedan silsilesinin neticesinde, seçim değil, soy yolu ile devlet başkanlığına dair yetkileri elinde bulunduran kimse. Eşine kraliçe, çocuklarına ise prens ve prenses denilir.

Dük Nedir?
Senyorlar sınıfında prenslerden sonra gelen en yetkili derebeylerine dük adı verilir. Görece büyük topraklar yönetmektedirler ve emirleri altında binlerce erden müteşekkil ordular bulunabilir. Eşlerine “Düşes” adı verilir.

Arşidük, düklerin en büyüğü, baş dük anlamına geliyordu. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu‘nun Avusturya Krallığı’nın hükümdarlarına verilen isimdi; eşlerine “Arşidüşes” deniyordu. Ayrıca tarihte, özellikle Cermen topraklarındaki taşra krallarına “Grandük” adı verilirdi. Rütbe olarak, Kral ile Arşidük arasında bulunuyorlardı. Manası, büyük dük demekti; eşlerine “Grandüşes” deniliyordu. Ancak Fransa topraklarına özel olarak, Fransa Krallığı’nda veliaht olan kişilere “Döfen” deniyor, eşlerine ise “Döfnes” unvanı veriliyordu.

Kont Nedir?
Avrupa Krallıklarında kullanılan bir soyluluk unvanıdır. Hiyerarşik yapıda markilerden sonra, markilerin bulunmadığı krallıklarda ise düklerden sonra yer alır. Günümüzde Birleşik Krallık’taki denklerine “earl” denilir. Eşlerine “Kontes” adı verilir.

Vikont Nedir?
Senyorlar Hiyerarşisi’nde altındaki baron ile üstündeki kont arasında yer alan soyluluk unvanıdır. Eşlerine ise “Vikontes” adı verilir.

Baron Nedir?
Soylular hiyerarşisi’nde en düşük basamak olan şövalyeliğin ardından gelen soyluluk unvanıdır. Kendilerine ait toprakları ve mâlikaneleri bulunur. Eşlerine “Barones” adı verilir. Baronların kuvvet ve maddiyat olarak küçüklerine ise bazı krallıklarda “Baronet” ismi veriliyordu.

Şövalye Nedir?
Ortaçağ Krallıklarındaki profesyonel atlı askerlere verilen isim olmakla beraber, zaman içerisinde feodal bir unvana dönüşmüştü. Tıpkı tımar sistemine benzer bir şekilde, kendilerine toprak ve mâlikaneler tahsis ediliyor ve savaş zamanları adına birliklerine savaşçılar yetiştirmeleri umuluyordu. Gerekli durumlarda altlarında bulundukları beyleri için savaşıyorlardı.

 

Ruhban Sınıfı Nedir?

Ruhban yani rahipler ve papazların, din adamlarının oluşturduğu statü sınıfıdır. Katolik kilisesine bağlı din adamlarından oluşmaktadır. Bir derebeylik sınıfı olmamasına karşın, kuvvetleri nedeniyle topraklarındaki siyasi yapının şekillenmesinde etkileri çok büyük olmuştur. Ayrıca, kiliselere ve manastırlara bağlı çok geniş topraklara sahip olmaları nedeniyle de bulundukları krallıkta büyük nüfuz alanı oluşturuyorlardı. Çocuk yapmanın kati kurallarla yasak olması sebebiyle, sahip oldukları mülk, daima kilise bünyesinde kalıyordu. Bu nedenle zaman içerisinde birçok başrahip ve başkeşiş, derebeylerini andıran, ülkenin yönetiminde doğrudan etkili konumlara ulaşmışlardı. Öyle ki kilise hakimiyetinin ve ruhban sınıfının neredeyse tüm Avrupa Krallıkları’nı kontrol edebilecek bir nüfuz alanı oluşmuştu. Öyle ki Papa, gerekçe dahi sunmaksızın, devasa krallıkların liderlerini afaroz edebiliyordu. Ayrıca Kutsal Roma-Cermen İmpartorları ve Frank Karolenj Veliahtları, ancak Papa’nın huzurunda diz çökerek taç giyebiliyorlardı.

 

Serfler (Köylüler) Sınıfı Nedir?

Serfler, feodal sistemin en altında bulunan, toplumun sayıca en geniş tabakasını oluşturan yapı, bir bakıma tebaadır. Serfler, bağlı bulundukları senyorların topraklarında üretim yaparlar ve kendilerine ayırabildikleri çok az geçimlik haricinde ellerinde kalanın tamamını, beylerine verirlerdi. Çiftçilik dışında, soylularına bağlı olarak tamircilik yapar ve çeşitli gündelik işlerle de meşgul oluralrdı. Yarı köle hükmünde sayılırlardı. Bununla beraber, diledikleri zaman, diledikleri köy ve kasabalara göç etme hakları ellerinde bulunmuyordu. Bağlı bulundukları beyin himayesinden çıkmaları mümkün değildi.

Alakalı Yazı

0 Yorumlar

Bir Cevap Yazın